Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, Con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ.

Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất.

Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con.

Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ.

Đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Đức Thánh Thiên Thần
Ảnh: Kinh Đức Thánh Thiên Thần
Kinh Đức Thánh Thiên Thần
Kinh Đức Thánh Thiên Thần