Thương người có 14 mối

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Hình ảnh Thương người có 14 mối

Thương Người có 14 mối
Thương Người có 14 mối
Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất cho kẻ đói ăn
Thứ nhất cho kẻ đói ăn
Thứ hai cho kẻ khát uống
Thứ hai cho kẻ khát uống
Thứ ba cho kẻ trách rưới ăn mặc
Thứ ba cho kẻ trách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết
Thương linh hồn bảy mối:
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

TẢI POWERPOINT THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI

Tải PowerPoint Thương người có 14 mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *