Kinh Thú Nhận

Kinh Thú Nhận

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Video Kinh Tôi Thú Nhận, Kinh cáo mình

I confess to almighty

I confess to almighty God
and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned
in my thoughts and in my words, in what I have done
and in what I have failed to do through my fault,
through my fault,
through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God. Amen!

Kinh Thú Nhận, Kinh Cáo Mình
Kinh Thú Nhận, Kinh Cáo Mình

Xem thêm

Kinh lạy Cha

Kinh Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *